Interpersonal perception of LinkedIn profiles and employability / Percepció interpersonal de perfils a LinkedIn i ocupabilitat

Susana del Cerro Ramon, Cristina Rodríguez-Rivas, Sara Vidal, Marta Escabrós, Ursula Oberst

Resumen


Summary. This paper presents two pilot studies related to the self-presentation of users of the professional social network LinkedIn. The first one looks at the most relevant categories users and observers employ when they assess LinkedIn profiles. The results show that professional and non-professional observers rely on similar aspects of the observable characteristics of these profiles to draw conclusions and form their assessment of a given candidate's employability. However, job selection professionals (recruiters) are more suspicious of profiles than non-professionals. The study concludes that candidates are highly aware of how they have to present themselves in a LinkedIn profile in order to attract the attention of selection professionals. The second pilot study asked whether certain gender roles, namely instrumentality (traditional masculinity) and expressiveness (traditional femininity), were predictors of the perceived employability of candidates, in addition to their competencies, personality and gender. The variable competencies turned out to be the strongest predictor of perceived employability, followed by expressiveness. These results are discussed in relation to changes in gender roles in society overall and in the labour world specifically.

Resum.Aquest treball presenta dos estudis pilot en relació a la autopresentació d'usuaris de la xarxa social professional LinkedIn. En el primer s'estudia quines són les categories mes rellevants a l'hora de valorar un perfil de LinkedIn, tant per als usuaris com per a observadors. Els resultats mostren que els observadors professionals i no professionals es basen en aspectes similars pel que fa a característiques observables dels perfils per treure conclusions per a la seva valoració sobre l'ocupabilitat del candidat, però els professionals de la selecció desconfien més dels perfils que els no professionals. Es conclou que els candidats són força conscients sobre com s'han de presentar en un perfil de LinkedIn per atreure l'atenció de professionals de la selecció. El segon estudi pilot es va fer per comprovar si els rols de gènere, en tant instrumentalitat (la tradicional masculinitat) i expressivitat (la tradicional feminitat) eren predictors de l'ocupabilitat percebuda dels candidats, juntament amb les competències, personalitat i sexe. La variable competències es va perfilar com el predictor més fort de l'ocupabilitat percebuda, seguit per l'expressivitat. Es discuteixen aquests resultats en relació als canvis en els rols de gènere en la societat i en el món laboral específicament.


Palabras clave


employability; interpersonal perception; LinkedIn; gender roles; competences

Texto completo:

PDF (English)

Enlaces refback

 • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Susana del Cerro Ramon, Cristina Rodríguez-Rivas, Sara Vidal, Marta Escabrós, Ursula Oberst

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Índexs de qualitat / Quality indexes / Índices de calidad: 

 • Web of Science (Emerging Sources Citation Index, ESCI) 
 • SCOPUS
 • MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)  ICDS : 7.8
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
 • ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CINDOC-CSIC) 
 • CARHUS Plus 
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) 
 • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) 
 • RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
 • IN-RECS
 • Latindex
 • Google Scholar
Repositoris / Repositories / Repositorios:
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) Los artículos publicados en los números anteriores al nº27 se pueden descargar en formato pdf en http://www.raco.cat/index.php/Aloma
 • Dialnet 
 • Psicodoc